1. Identificació del responsable del servei CommonsCloud

CommonsCloud és una iniciativa col·lectiva co-produïda a través de la cooperativa femProcomuns SCCL amb NIF F67139550 i domicili al carrer Providència 42, 08024 Barcelona, que actua com a titular, dinamitzadora i gestora dels dominis web CommonsCloud.coop i SomNuvol.coop i subdominis. Per claredat, en aquest document el terme «CommonsCloud» es refereix al projecte CommonsCloud/SomNúvol.

Les dades de contacte de la cooperativa com a Responsable del compliment de la normativa de Protecció de Dades són: legal@commonscloud.coop

2. Definicions

2.1 Usuària

Usuària és qualsevol persona que connecti amb un dels webs o sistemes de CommonsCloud. Hi ha dos tipus d’usuàries del CommonsCloud: usuàries que són persones físiques i usuàries que són persones jurídiques, les quals gestionen un Col·lectiu i Serveis dins de l’entorn de CommonsCloud.

El web informa de les condicions legals i la política de privacitat per a tota persona usuària i la navegació pel web implica l’acceptació de condicions d’ús legals de la navegació, d’acord a la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electròni (LSSI).

2.2. Sòcia

Dels dos tipus d’usuàries hi ha dos subgrups: les que s’han associat a la cooperativa per ser-ne co-propietàries en règim cooperatiu i les que no. La missió de CommonsCloud és cooperativitzar-ne l’ús i convidar totes les usuàries a fer-se sòcies de consum. Una Sòcia és una persona usuària que ha fet el salt i s’ha esdevingut sòcia de consum de la cooperativa femProcomuns SCCL.

2.3. Serveis

Els serveis que CommonsCloud ofereix inclouen els serveis digitals de plataformes online.

Dins de l’entorn CommonsCloud hi ha dos tipus de serveis: serveis gratuïts i a disposició de tota la comunitat d’usuàries, i serveis de pagament.
CommonsCloud busca facilitar al màxim de gent l’ús dels serveis gratuïts per afavorir que s’adonin que poden recuperar el control sobre les seves dades.

Estan a disposició de tota la comunitat els llocs web: http://agora.commonscloud.coop, el servei d’eines gratuïtes “Tast SomNúvol” i altres serveis, també a disposició de totes les usuàries.

2.4. Informació privada i pública

Dins dels diferents serveis, les usuàries poden decidir sobre la privacitat de la seva informació, i si la volen mantenir en privat, compartir-la amb altres persones o fer-la pública. En aquest darrer cas la informació es considera «informació pública» i no es protegeix de la mateixa manera que les dades personals i privades.

2.5. Programari lliure

El programari lliure és el programari que pot ser usat, estudiat i modificat per qualsevol persona sense restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït, bé en una versió modificada o sense modificar sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets.

2.6. Llicències lliures

Donat que les lleis de propietat intel·lectual i industrial per defecte converteixen la informació en propietat exclusiva, el moviment de programari lliure va construir acords legals estàndards per facilitar la compartició del coneixement, que es coneixen sota el nom de «Llicències lliures». La definició precisa i les llicències que es consideren lliures es poden consultar a http://freedomdefined.org/. Cada programari lliure es regeix per les seves pròpies normes definides a la llicència.

2.7. Quotes

Es refereix al preu dels serveis que una usuària contracta amb CommonsCloud.

2.8. Contribucions voluntàries

Les sòcies poden fer contribucions voluntàries, en forma de donació, per donar suport al projecte.

2.9. Aportació al capital social

Per fer-se sòcia, una usuària llegeix i accepta els Estatuts Socials i la resta de documentació societària de la cooperativa i fa una aportació única i retornable al capital social de la cooperativa femProcomuns SCCL, de 10€ com a capital obligatori al qual pot sumar una aportació de capital voluntari. Les aportacions a capital voluntari vindran determinades pels Estatuts Socials i l’acord d’admissió de l’Assemblea cooperativa.

2.10. Espai d’emmagatzematge

És l’espai d’emmagatzematge al núvol contractat per la usuària.

2.11. Canals de suport

CommonsCloud ofereix un conjunt de serveis per facilitar l’experiència d’usuària i que anomenem canals de suport, i que són per exemple el suport comunitari entre les usuàries, documentació tècnica, una bústia d’incidències, i serveis de suport personalitzat. L’accés a aquests canals depèn del servei contractat.

3. Alta de sòcia

Per utilitzar les eines i serveis de CommonsCloud que no són gratuïts cal fer-se sòcia de consum de la cooperativa femProcomuns; això també et dóna vot a la seva assemblea i accés a canals de participació per a persones usuàries. Fer-se sòcia requereix una aportació única i retornable de 10€ al capital social i acceptar l’objecte social que podeu consultar en els Estatuts de femProcomuns. Per contractar els serveis cal adreçar-se a la pàgina web mitjançant l’adreça https://www.commonscloud.coop o bé https://somnuvol.coop, i omplir dos formularis: 1) en el primer es demana l’alta de sòcia i després 2) en el segon es demana l’alta del servei i es cobra una quota periòdica (de servei) i una possible contribució voluntària no retornable (una donació).

Un cop efectuada l’alta, CommonsCloud procedirà a confirmar-la a través del correu electrònic indicat per la usuària.

4. Forma de pagament

Les aportacions de capital social, les quotes de servei i les contribucions voluntàries estan expressades en la moneda euro i es realitzaran mitjançant domiciliació bancària:

femProcomuns SCCL presentarà un rebut a l’entitat bancària de la Usuària que vol esdevenir Sòcia per l’import corresponent de l’aportació al capital social i les quotes de serveis i/o voluntàries que hagi triat. Amb l’acceptació d’aquestes condicions, la Usuària mostra el seu consentiment per al deute domiciliat perquè el banc efectuï el càrrec al compte de pagament facilitat en el formulari d’alta. Sobre la base d’aquest consentiment donat per la Usuària, femProcomuns SCCL inicia l’operació de pagament.

En cas de sol·licitud de reemborsament, per exercici del dret de desistiment, aquesta s’haurà de realitzar dins les vuit setmanes següents a la data de càrrec en compte. El dret de desistiment de la contractació del servei es podrà ecercir durant els 15 dies naturals següents a l’alta en el contracte per part de la usuària (tant sòcia com no sòcia).

5. Propietat intel·lectual

La Llei de Propietat Intel·lectual fa que per defecte les persones autores d’una obra tinguin drets exclusius sobre ella. A CommonsCloud ho volem fer al revés: per defecte tot el coneixement generat i publicat com a informació pública en els serveis  gratuïts i a disposició de tota la comunitat d’usuàries, es considera publicat sota llicències lliures – si no es manifesta explícitament el contrari. En concret fem servir les llicències que mencionem a continuació.

 • A totes les obres i contribucions fetes públiques dins dels serveis gratuïts que no tenen especificades restriccions en l’ús o llicències específiques, s’aplica la següent llicència per cada tipologia d’obra:

  • programari: Affero General Public License v3 o superior

  • continguts: Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 3.0-ES

  • bases de dades: Open Domain Commons Public Domain Dedication License https://opendatacommons.org/licenses/pddl/

  • dissenys industrials: CERN Open Hardware License

 • La informació compartida i feta pública requereix reconeixement d’autoria, de tal manera que altres usuàries poden contribuir a la seva millora, ampliació i manteniment i que es faciliti la construcció col·lectiva de coneixement amb el respecte per les contribucions de les persones.

 • No obstant això, els logotips, noms comercials, marques o qualsevol altre signe propietat de tercers titulars, queden exclosos d’aquesta llicència d’ús.

La usuària, en contractar amb Commons Cloud, accepta la política de propietat intel·lectual del projecte i per tant del servei.

Qualsevol contingut compartit que pertanyi a autores que no siguin usuàries del projecte CommonsCloud és protegit per les normes de protecció intel·lectual que hagin escollit, i no estan sotmeses a aquestes condicions. Les usuàries són responsables en aquest cas de respectar les normes de propietat intel·lectual, i principalment l’autoria i la llicència sobre la base de la qual tenen dret a compartir-lo.

La cooperativa no es farà responsable del tractament que pugui fer una usuària respecte a propietat intel·lectual de terceres parts.

Normativa corresponent a la propietat intel·lectual https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=555968&action=fitxa.

6.- Obligacions i responsabilitats de la Usuària

6.1.- Condicions generals

La Usuària es compromet a comunicar a CommonsCloud, en crear el seu compte i l’alta de sòcia les seves dades de contacte exactes i mantenir-les actualitzades per tal que CommonsCloud pugui mantenir un canal de comunicació amb ella.

La Usuària és l’única responsable de les contrasenyes necessàries per a l’ús dels serveis, així com del seu emmagatzematge.

La Usuària assumeix íntegrament les conseqüències en cas de pèrdua o robatori de les seves contrasenyes.

La Usuària és responsable dels continguts publicats en els servidors, siguin en serveis gratuïts o de pagament, així com de les comunicacions que realitza a través dels mateixos. Per això es compromet a fer-ne un ús responsable i assumeix totes les responsabilitats derivades de les seves publicacions.

La Usuària accepta rebre notificacions sobre incidències, canvis i novetats en el servei a través de les circulars a usuàries.

6.2.- Condicions específiques pels serveis gratuïts Tast SomNúvol

La Usuària de Tast SomNúvol té més de 14 anys o està acompanyada per una persona tutora i es compromet a comunicar a CommonsCloud, les dades d’identificació personal (NIF, NIE, CIF o equivalent) en cas que se li requereixi.

La Usuària de Tast SomNúvol accepta que el servei gratuït pot ser cancel·lat en qualsevol moment, amb un avís de mínim 2 mesos d’antel·lació.

La Usuària de Tast SomNúvol accepta que el servei gratuït no inclou serveis associats d’ajuda, més que els canals generals d’ajuda mútua a disposició de totes les usuàries.

La Usuària de Tast SomNúvol accepta rebre notificacions, a més de les circulars de comunicació a totes les usuàries, mitjançant les circulars específiques de recordatori de les condicions d’ús i altres qüestions relatives a aquest servei gratuït.

La Usuària de Tast SomNúvol en fer l’alta serà subscrita en el mateix moment al butlletí informatiu de CommonsCloud, el qual inclourà la possibilitat de donar-se de baixa en qualsevol moment.

La Usuària de Tast SomNúvol es compromet a no fer abús del servei gratuït, no crear injustificadament desenes de comptes, no utilitzar-lo per suplantació de personalitat ni altres usos inadequats o males pràctiques; un abús del servei pot ser motiu de cancel·lació del mateix.

7.- Limitació de responsabilitat de CommonsCloud

CommonsCloud és lliure de limitar l’accés a les pàgines web i als continguts, productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que les usuàries puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

CommonsCloud es compromet a efectuar operacions de manteniment, actualització i millora de les infraestructures. En cas que aquestes operacions impliquin una interrupció temporal del servei, CommonsCloud es compromet a avisar les usuàries.

En cap cas la Usuària podrà reclamar a CommonsCloud cap remuneració per pèrdues directes o indirectes, personals o comercials, derivades d’aquesta interrupció.

CommonsCloud no té responsabilitat per danys en el hardware en cap dels serveis oferts.

En cas d’incidències produïdes en un centre de processament de dades de tercers, CommonsCloud utilitzarà totes les garanties ofertes per l’empresa propietària del centre de processament de dades a favor de la Usuària.

En cap cas la Usuària podrà reclamar responsabilitats a CommonsCloud en cas d’incendi, explosió, fallada de les xarxes de transmissió, enderrocament de les instal·lacions, epidèmia, terratrèmol, inundació, averia elèctrica, guerra, vaga, boicot o qualsevol altra circumstància de força major.

CommonsCloud no és responsable del mal ús dels serveis oferts per part de la Usuària, que no tindrà dret a cap indemnització en cas d’haver actuat amb negligència.

CommonsCloud no és responsable dels danys provocats per falta, negligència o omissió de tercers sobre els quals CommonsCloud no té cap poder de control o vigilància.

És responsabilitat de la Usuària prendre totes les mesures necessàries per salvaguardar la integritat de les seves dades. En cas que la usuària sigui subjecte responsable o encarregat de dades -d’acord al Reglament General de Protecció de dades (Reglament (UE) 016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i a la resta de legislació applicable-, es farà directament responsable de les obligacions que se’n derivin respecte a les dades que tracti utilitzant els serveis, sistemes, softwares contractats a femProcomuns.

Més informació sobre la Protecció de Dades:Inici. Autoritat Catalana de Protecció de Dades (gencat.cat)

CommonsCloud no és responsable de la destrucció total o parcial de la informació transmesa o emmagatzemada com a conseqüència d’errors directa o indirectament imputables a la Usuària o els seus col·laboradors. En cas de fallada del servei per falta establerta en contra de CommonsCloud, queden expressament exclosos els danys indirectes tal com perjudici comercial, pèrdua de comandes, pèrdua de beneficis o de clients.

La suma dels danys i interessos que poguessin ser posats a càrrec de CommonsCloud, en cas que la seva responsabilitat es veiés compromesa, estarà limitada a la suma efectiva pagada per la Usuària a CommonsCloud pel període considerat o facturat a la Usuària per CommonsCloud.

8.- Sobre aquestes condicions

Totes les notificacions, requeriments, citacions i altres comunicacions que s’hagin d’efectuar per les parts en relació amb les presents condicions, s’hauran de fer per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l’altra part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions en tota la resta, tenint tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

CommonsCloud procedirà a l’actualització d’aquestes condicions quan ho consideri oportú o es produeixin canvis en el marc jurídic. Aquestes es faran sempre prèvia notificació a les usuàries.

9.- Jurisdicció i llei vigent

Aquest acord es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis aplicables a Catalunya. Les parts es sotmeten a les normes comunes de la jurisdicció.

Darrera actualització: maig 2022 amb el suport de