SomNúvol.coop/CommonsCloud.coop és un projecte per mancomunar eines amb persones individuals i amb entitats mitjançant el cooperativisme. No serà comprat perquè no es podrà vendre. Les persones i entitats són sòcies cooperativistes de consum i copropietàries amb les sòcies treballadores, en una cooperativa integral sense afany de lucre i d’iniciativa social. El servei es produeix dins la cooperativa i amb acords d’intercooperació amb altres cooperatives i col·lectius.

Usuàries cooperativistes

Com que és una alternativa al capitalisme de plataforma -on les persones usuàries són el producte (a través de la generació de perfils de seguiment i la comercialització de dades personals)- a CommonsCloud.coop les persones i entitats usuàries comparteixen amb les persones treballadores la propietat i governança del projecte. Persones i entitats usuàries es fan sòcies de consum de femProcomuns SCCL, cooperativa integral sense afany de lucre i d’iniciativa social. L’estructura societària cooperativa de SomNúvol.coop/CommonsCloud fa que no encaixi en el model de startup (que aspira a ser venuda a una multinacional). La cooperativa no es pot vendre perquè és copropietat d’usuàries i treballadores.

Aquest és un projecte per resoldre les necessitats tecnològiques de persones i entitats mancomunant eines de programari lliure a través de solucions estandarditzades que puguin ser escalables i a través de serveis de formació, suport i acompanyament.

 

Treballadores cooperativistes i intercooperació

Les persones que fan la feina perquè SomNúvol.coop/CommonsCloud.coop sigui possible són sòcies de treball de femProcomuns SCCL o treballen en alguna de les entitats amb les quals la cooperativa té acords d’intercooperació. Per més informació vegeu “Qui som“.

Apostem per la cooperativització del treball i per un model on es puguin atendre les necessitats de les usuàries a partir de les capacitats i experteses de diferents entitats amb acords d’intercooperació.

Col·laboració i comunitat

SomNúvol.coop/CommonsCloud.coop fomenta la col·laboració i la dimensió comunitària entre les persones que en formen part. Per això hi ha canals de comunicació compartits a l’àgora i es facilita la col·laboració en l’elaboració de documentació, en la difusió del projecte i en activitats comunitàries, com les hackathons de traducció de programari o les activitats de co-creació com les “Mongetes màgiques“.

Principis cooperatius

Compartim els mateixos principis i valors que la resta de cooperatives del món, ideats pels pioners de la cooperativa de Rochdale l’any 1844 i revisats el 1995 per l’Aliança Cooperativa Internacional. Les cooperatives es basen en els valors d’autoajuda, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. Les persones que integren les cooperatives creuen en els valors de l’honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social. Aquests són els set principis compartits del moviment cooperativista:

1. Adhesió voluntària i oberta
Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones capaces de fer-ne servir els serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de ser-ne sòcies, sense cap tipus de discriminació.

2. Gestió democràtica
Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis, que participen activament en la definició de polítiques i la presa de decisions. Les persones escollides per representar i gestionar les cooperatives en són responsables davant els socis.

3. Participació econòmica  
Els socis contribueixen equitativament al capital de les cooperatives i el gestionen democràticament. Part d’aquest capital és propietat de la cooperativa. Els excedents es destinen al desenvolupament de l’empresa, dels seus socis, de la col·lectivitat i de l’entorn.

4. Autonomia i independència
Les cooperatives són organitzacions d’autoajuda, autònomes i gestionades pels seus socis. Si estableixen acords amb altres organitzacions, governs inclosos, o bé si aconsegueixen capital de fonts externes, ho fan en termes que permetin mantenir-ne el control democràtic.

5. Educació, formació i informació
Les cooperatives faciliten la formació dels socis, càrrecs electes i treballadors, per tal que tots puguin contribuir de forma eficaç al desenvolupament de la seva cooperativa. També informen al públic en general sobre la naturalesa i beneficis de la cooperació.

6. Cooperació entre cooperatives
Les cooperatives poden assolir el seu màxim potencial i enfortir el moviment cooperatiu mitjançant el treball conjunt a través d’estructures locals, nacionals i internacionals.

7. Interès per la comunitat
Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats mitjançant polítiques aprovades pels seus socis.

Pautes del cooperativisme obert

Ens inspirem en les pautes del cooperativisme obert identificades a la trobada Commons Strategies Group de l’any 2014 (vegeu síntesi de GuerrillaMediaCoop 2017). A continuació es presenta una versió adaptada d’aquestes pautes i la seva relació amb SomNúvol.coop/CommonsCloud.coop

1. Les cooperatives obertes han d’estar regides per un estatut intern orientat al bé comú

La producció en les cooperatives obertes està determinada pel valor social i ambiental. En l’economia actual, els drets socials i la protecció ambiental es consideren externalitats (cost o problema que se li atribueix a un altre) i se suposa que la responsabilitat de la seva regulació recau sobre un Estat cada vegada més absent. En una cooperativa oberta, aquests factors no s’externalitzen. Per contra, s’integren en la matriu operativa legal per assegurar la seva transparència i la seva adhesió a les pràctiques d’una economia generativa.

femProcomuns SCCL incorpora l’orientació al procomú en el seu objecte social recollit als estatuts.

2. Les cooperatives han de tenir múltiples copartícips

El cooperativisme ètic, sostenible i de codi obert permet que la democràcia econòmica i social s’expandeixi més enllà de l’estructura mateixa de la cooperativa. De la mateixa manera que en un ecosistema, els elements d’una economia no funcionen aïllats. El cooperativisme obert busca atorgar drets a tots els participants de la cadena de valor econòmic, no només als cooperativistes. Això inclou el treball afectiu i reproductiu, la creació de procomuns i altres formes de treball actualment “invisibilitzat”. Les cooperatives obertes prosperen amb gran diversitat de membres, igual que els sistemes de comuns i els contributius.

femProcomuns SCCL és una cooperativa integral sense afany de lucre i d’iniciativa social que cooperativitza tant l’activitat de treball com la d’ús i consum. Poden ser-ne sòcies les persones treballadores i també les persones i entitats usuàries, així com les persones i entitats col·laboradores que donen suport a l’objecte social aportant capital i participació.

El projecte CommonsCloud.coop i els seus serveis es produeixen entre cooperatives i entitats que tenen acords d’intercooperació amb femProcomuns SCCL i que participen en el seu Consell Estratègic (CESC) o en el seu Consell Consultiu (COCC).

Les persones i entitats usuàries de SomNúvol.coop/CommonsCloud.coop poden participar en l’assemblea de femProcomuns SCCL i a més tenen canals de participació, col·laboració, ajuda mútua i debat com l’Àgora.

3. Les cooperatives obertes han de coproduir activament la creació de béns comuns materials i immaterials

Les cooperatives obertes no prenen coses unilateralment de la utilitat pública: l’intercanvi és recíproc, generant així nous béns comuns que poden ser immaterials i/o materials i poden fomentar l’acumulació cooperativa (no la capitalista) utilitzant llicències de reciprocitat. Els comuns immaterials es refereixen al codi i al disseny, però sobretot al coneixement productiu i socialment beneficiós. Aquests són els béns que no s’han de privatitzar per tal de generar escassetat artificial o maximitzar els guanys.

A diferència dels dissenys de codi tancat de les empreses amb ànim de lucre amb la seva comercialització desenfrenada i la seva obsolescència programada, la producció orientada a la utilitat pública està enfocada a la modularitat, la durabilitat i la personalització, i en l’ús eficient dels recursos. Aquesta és la recepta per generar la veritable economia col·laborativa: producció orientada a la utilitat pública, copropietat i governança compartida.

SomNúvol.coop/CommonsCloud.coop té com a referent el model socioeconòmic procomú que es posa en pràctica mitjançant l’autogestió i l’autoproveïment d’eines mancomunades i també en l’ús de programari lliure, els canals d’ajuda mútua i la documentació col·laborativa amb llicències lliures.

4. Les cooperatives obertes necessiten una organització política i social d’escala mundial, encara que la producció sigui local

Les cooperatives obertes tracten de dissenyar a escala global i produir a escala local, generant a partir d’això economies locals resilients en termes d’abast, no d’escala. L’economia del cara a cara i la creació de xarxes locals metaeconòmiques s’han de poder amplificar a un nivell global. Els desafiaments que enfrontem són de caràcter internacional i solen ser provocats per corporacions transnacionals que subjuguen economies senceres a les seves necessitats depredadores. En contraposició a l’opacitat dels negocis capitalistes multinacionals “verds”, les cooperatives obertes són completament transparents pel que fa a producció. Això els permet coordinar recíprocament la producció per aconseguir un nivell d’adaptabilitat màxim basat en les condicions del món real, de manera que la producció en xarxa serveixi per satisfer necessitats reals, no exigències de capital.

SomNúvol.coop/CommonsCloud.coop és un projecte que es fa des de Catalunya, l’Estat Espanyol, la Unió Europea i la Mediterrània, amb documentació i suport en tres llengües (català, castellà i anglès) i que busca cooperació, col·laboració i enxarxament tant en l’àmbit local com en l’àmbit internacional. No és un projecte amb vocació hegemònica ni de monopoli; té el propòsit de ser node d’una xarxa cooperativista que ofereixi una alternativa tecnoètica a l’actual oligopoli del capitalisme de plataforma.


Cooperatiu


Tecnoètic


Programari lliure