SomNúvol.coop/CommonsCloud.coop està fet amb programari lliure. Instal·lem, integrem i administrem diferents programes amb llicències lliures, per poder facilitar serveis a persones i entitats usuàries. Ho fem partint de la base que si ens agrupem podrem tenir millors serveis. No creem dependències, si algú vol instal·lar-se el mateix programa en un servidor propi o buscar algú altre que li proveeixi pot fer-ho.

El programari lliure és garantia de transparència, el codi pot ser auditat perquè és obert. També és un ecosistema que permet desenvolupar bones eines, identificar i corregir errors i millorar-ne les funcionalitats, sense dependre de les decisions d’una única corporació que en controli el desenvolupament.

Les 4 llibertats del programari lliure

Avalem la definició de programari lliure mantinguda per la Free Software Foundation (FSF) (proposada per Richard Stallman, el 1984) i que ha donat lloc a la definició més àmplia de llibertats per a qualsevol obra cultural freedomdefined.org.

Un programari és «lliure» quan es garanteixen les següents «llibertats»:

  • La llibertat 0: per a executar el programa, per a qualsevol propòsit.
  • La llibertat 1: d’estudiar com treballa el programa, i adaptar-lo a les necessitats pròpies. L’accés al codi font és una condició necessària per exercir aquesta llibertat.
  • La llibertat 2: de redistribuir còpies per a poder ajudar a altres persones.
  • La llibertat 3: de millorar el programa i fer públiques aquestes millores per a tothom, de manera que tota la comunitat en surti beneficiada. L’accés al codi font és una condició necessària per exercir aquesta llibertat.

També fem servir l’acrònim FLOSS (de Free/Libre Open Source Software, dels termes en anglès amb la paraula “libre” en castellà per desambiguar el mot “free” en anglès) que uneix la definició i visió del programari lliure de la FSF amb la definició i visió sobre el programari de codi obert de The Open Source Initiative (OSI), combinant les dues ànimes del moviment. Per això trobareu la frase “fet amb FLOSS” en l’explicació dels serveis.

Programari lliure i autonomia tecnològica

La tecnologia no és neutral. La manera com la desenvolupem, com la utilitzem, com la distribuïm té sempre uns efectes sobre la societat. En les últimes dècades, el programari lliure s’ha convertit en un recurs estratègic que possibilita l’autonomia tecnològica i social. A diferència del programari privatiu, es pot utilitzar, copiar, estudiar, modificar i redistribuir lliurement per això el considerem un procomú digital obert. El programari lliure, i les llicències per la seva distribució i ús (que garanteixen les 4 llibertats), permeten la llibertat d’aprenentatge, d’ensenyar i de cooperar en la construcció de recursos i coneixement que beneficien la societat en conjunt i permet la transparència del processament de la informació. En combinació amb els estàndards oberts, el programari lliure fa possible la cooperació creant camps de joc en els quals qualsevol persona, grup de persones o organització pot participar i innovar lliure de dependències de programari, formats i especificacions. A més, les tecnologies lliures són més eficients, ja que afavoreixen la interoperabilitat, la modularitat i la reutilització de codis.

Molts governs estatals, regionals i locals han fixat l’ús i el desenvolupament d’aquestes tecnologies lliures com a objectiu estratègic. La Comissió Europea reconeix el seu valor en la seva Agenda digital per a Europa, com a part de la seva estratègia UE2020. El programari lliure i de codi obert han estat pilars fonamentals del programa europeu de finançament de projectes FP6 i FP7, i Horizon 2020 d’Innovació i Recerca. La seva importància estratègica també ha estat confirmada per l’Observatori Open Source de la CE i l’informe InfoDev del Banc Mundial.

Les cooperatives i les organitzacions de l’economia solidària, l’economia feminista, altres economies transformadores, així com el comerç local, les petites i mitjanes empreses i els autònoms, també estan reconeixent en el programari lliure un element clau per empoderar-se, per apropiar-se autònomament dels nous mitjans de producció i per construir una economia a partir de la intercooperació i les relacions justes entre les persones, sense dependències d’un oligopoli que pugui concentrar el poder i els guanys en poques mans a partir del control de la tecnologia.

El programari lliure que fem servir

Actualment SomNúvol.coop/CommonsCloud.coop fa servir el següent programari lliure:

També fem alguns desenvolupaments propis que es publiquen a GitLab.


Cooperatiu


Tecnoètic


Programari lliure